องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
 


ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ขอประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด" ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดถือปฎิบัติใน


2024-03-21
2024-02-13
2024-01-24
2022-08-16
2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07