องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ขอประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด" ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดถือปฎิบัติใน


2022-08-16
2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2021-04-14