องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ขอประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด" ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดถือปฎิบัติใน


2022-01-13
2020-10-27
2020-10-21
2020-09-14
2020-08-15
2020-07-18
2020-07-03
2020-06-25
2020-06-25
2020-06-19