องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ต.ค. 2561 ]105
2 คู่มือสำหรับประชาชน การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 ต.ค. 2561 ]29
3 คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย [ 30 ต.ค. 2561 ]28
4 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) [ 30 ต.ค. 2561 ]29
5 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 30 ต.ค. 2561 ]34
6 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 30 ต.ค. 2561 ]27
7 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 30 ต.ค. 2561 ]26
8 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ต.ค. 2561 ]26
9 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดอปท. [ 30 ต.ค. 2561 ]32
10 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร [ 30 ต.ค. 2561 ]26
11 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2561 ]28
12 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 30 ต.ค. 2561 ]27
13 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ต.ค. 2561 ]33
14 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน [ 30 ต.ค. 2561 ]30
15 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 26 ต.ค. 2561 ]108
16 แผนผังงานบริการ [ 26 ต.ค. 2561 ]109
17 งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ [ 26 ต.ค. 2561 ]104
18 งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงป้าย [ 26 ต.ค. 2561 ]102
19 งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงโรงเรือน ที่ดิน [ 26 ต.ค. 2561 ]99
20 แผนผังงานบริการกองช่าง [ 25 ต.ค. 2561 ]101