องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    รายละเอียดข่าว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ที่อยู่1111 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 โทร. 044-056188

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3       ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36320 โทร. 044-870573

คุณสมบัติ

-เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน – 5 ปี (นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
-เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หลักฐานการสมัคร

-ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์
-สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ชุด
-สำเนาสูติบัตรเด็ก 1 ชุด
-สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (สมุดสีชมพู หน้าที่มีรายการฉีดวัคซีน)
-รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง


    เอกสารประกอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก