องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]46
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พศ.2559 และ พศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]71
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พศ.2559 และ พศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]75
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]76
6 เอกสำรสิทธ์ิการแนะนำ แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 18 พ.ย. 2564 ]78
7 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย) [ 29 ส.ค. 2561 ]107
8 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่) [ 22 ส.ค. 2561 ]103
9 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ) [ 16 ส.ค. 2561 ]108