โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11
  3 ต.ค. 2562    มาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง การทุจริต 12
  19 มิ.ย. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11
  17 มิ.ย. 2562    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 13
  3 มิ.ย. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 13
  1 มิ.ย. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 13
  1 มิ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 12
  6 ม.ค. 2562    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน 12
  27 ธ.ค. 2561    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252188 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน