โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2564    แบบขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 11
  1 มิ.ย. 2564    แบบคำร้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้ 10
  1 มิ.ย. 2564    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10
  1 มิ.ย. 2564    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 10
  1 มิ.ย. 2564    แบบคำขอรับควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 11
  1 มิ.ย. 2564    แบบฟอร์ม-การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ 11
  1 มิ.ย. 2564    แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 11
  1 มิ.ย. 2564    แบบขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 10
  1 มิ.ย. 2564    แบบขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 12
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252223 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน