องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]36
2 มาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง การทุจริต [ 3 ต.ค. 2562 ]39
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]35
4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 17 มิ.ย. 2562 ]39
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 มิ.ย. 2562 ]36
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 มิ.ย. 2562 ]35
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มิ.ย. 2562 ]39
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2562 ]35
9 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน [ 28 ธ.ค. 2561 ]40
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]37
11 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]33
12 แผนปฏิบัติการ ปปช.อบต.วะตะแบก 62-64 [ 22 ต.ค. 2561 ]33
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 15 ต.ค. 2561 ]32
14 จริยธรรมของข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2561 ]30
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2561 ]33
16 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 1 ม.ค. 2561 ]31
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 2 ต.ค. 2560 ]31
18 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2560 ]37