องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19
 
"พลังเล็กๆ" แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม