โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 สภา อบต.

นายสมชาย  ป้อมทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเพ็ญเพชร เมืองศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสฤษดิ์ ทวีชาติ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายฉลวย ลวดลาย นางเดือนเพ็ญ เสาศิริ นายหล่ำ ชาติเผือก นายชม กัลยาสาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

นางบุญช่วย ยำเกรง นายวัชรพงษ์ เสียดขุนทด นางนิตยา เทือกทา นายสมชาย ตะกุดแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
นายไชยรัตน์ ศรีชัย นายสายัญ มูลจันทร์ นายชูชีพ หวังโอบกลาง นายยุทธการ วรพุทธพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
นายอุทิศ กอแห้วกลาง นายสงวน โสมขุนทด นายสำรวย แก้วนวล นายจำรัส ดีนาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
   
นายสุวัฒน์ ปรุสันเทียะ   นายคำมูล จินดาดวง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
 
 
นายสมส่วน โนราช   นายสวงค์ มุ่งอุ่นกลาง นายสันชัย แซ่เล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
นายเพ็ญเพชร เมืองศรี นายประทาน จันทะคำภู นายบุญเพ็ง วรคำ นายอุดร สุวรรณธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14
 
นายวัชรา พูนทอง นางมนต์ทิพย์ บำเรอกลาง นางศรีผ่อง โนนนอก นางสาวธนพร ทิวะโค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16
 
นายพิชิต กลิ่นแจ้ง นายไพฑูรย์ เพียซ้าย นายประสาร มุ่งแก้วกลาง นายสายชล บุญเจียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18
 
นายอำนาจ วรพุทธพร นายสมบัติ แก้วสิงห์ นายอุดร มีพิมาย นายประเสริฐ ทาอุสาห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 20
 
นางลัดดาวัลย์ เทียวประสงค์ นายสมชาย  ป้อมทอง นายแช่ม มุ่งพันกลาง นายวิโรจน์ รุ่งพัฒนกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 22
 
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252207 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน