องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สภา อบต.

 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

       
       

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
 
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14
 
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16
 
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18
 
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 20
 
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 22