องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สภา อบต.

นายเพ็ญเพชร  เมืองศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุดร  มีพิมาย
นางลัดดาวัลย์  เทียวประสงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางเดือนเพ็ญ  เสาศิริ นายชม  กัลยาสาย นายประสม  สลุงอยู่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 3


นายสมชาย  ตะกุดแก้ว
นายเอกลักษณ์  เขียนสำโรง นายชูชีพ  หวังโอบกลาง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 4 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 5 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 6


นายอุทิศ  กอแห้วกลาง
นายจำรัส  ดีนาน นายสุวัฒน์  ปรุสันเทียะ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 7 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 8 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 9


นางกนกวรรณ  จุปะมัตตัง นายสมส่วน  โนราช นายสันชัย  แซ่เล้า
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 10 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 11 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 12นายบุญเพ็ง  วรคำ นางสาวสำรวม  เดี่ยวกลาง นางศรีผ่อง  โนนนอก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 14 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 15 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 16นายพิชิต  กลิ่นแจ้ง นายประนอม  แจ้งจบ นายสมบัติ  แก้วสิงห์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 17 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 18 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 19


นางณัฐนันท์  จันปาม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 22