องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายไพรวัลย์  แทนทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0 4405 6188
     
 นายไชยรัตน์  ศรีชัย    นายสมัย แก้วใส
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0 4405 6188
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0 4405 6188

     
  นางมนต์ทิพย์  บำเรอกลาง
 
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0 44056 188