องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพลังงานลม

โครงสร้างพื้นฐานคลอบคลุม

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง