โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“เมืองพลังงานบริสุทธิ์

ชมทุ่งกังหันลม

โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67177 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน