องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
  (ว่าง)  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
  นายอมรวิช รองชัย  
  นักพัฒนาชุมชนฯ  
   
  นพภัสสร ฉิมดี  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
   
  นางสาวเสาวนีย์ ศิริ  
  พนักงานจ้างทั่วไป