องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
กองการศึกษา

   
  นางสุภาวดี  อาบสุวรรณ์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
      
  (ว่าง)
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางจริญาวดี ขู่คำราม นางสาวสกาวเดือน อุ่นอุพันธ์
ครู คศ.1 ครู คศ.1
นางสาวนิภาภัคนันท์ คำนาค นางสาวญาณิศา ยำเกรง นางสาววารินทร์ สูดขุนทด
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
นางเบญจพร สูดขุนทด นางสาวสุดใจ มาลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นาวสาวกรณิกา เจ๊กสูงเนิน นางสาวรวิพร ป่าสลุง นางสาวประดิภา โนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก