องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                            นายไพรวัลย์    แทนทรัพย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(คนที่ 1)            นายอาทิตย์     วิเชียรพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(คนที่ 2)            นายสมัย         แก้วใส

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล               นางหนูแดง      โชคพิพัฒน์ไพบูลย์

ประธานสภา อบต.วะตะแบก                               นายสมชาย     ป้อมทอง

รองประธานสภา อบต.วะตะแบก                           นายเพ็ญเพชร  เมืองศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                     จำนวน  22  คน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก                  ว่าง 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง                                          จำนวน  50  คน

สีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก        สีม่วง

พื้นที่รับผิดชอบ                                         ประกอบด้วย  22   หมู่บ้าน

                                                            เนื้อที่ประมาณ  127.03 ตารางกิโลเมตร

                                                            หรือ 79,393.75 ไร่ ส.ป.ก. 61,368 ไร่

   เขตพื้นที่ติดต่อ

        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขต อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิระยะทาง 20 ก.ม.

        ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขต อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ระยะทาง  18  ก.ม.

               ทิศเหนือ       ติดต่อกับเขต กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ระยะทาง 50 ก.ม.

               ทิศใต้          ติดต่อกับเขต อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ระยะทาง 5 ก.ม. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  22  คน 

การคมนาคมในตำบล          

 - ถนนคอนกรีต          จำนวน       11    สาย

                - ถนนลาดยาง          จำนวน         4    สาย

      - ถนนลูกรัง              จำนวน       32    สาย

                - ถนนเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน       33    สาย

ปัจจุบัน   เส้นทางการคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอเทพสถิตเป็นถนนลาดยางทำให้การติดต่อเป็นอย่างสะดวกสบาย   ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง  การติดต่อในฤดูฝนยังลำบากอยู่มาก   ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกได้พยายามจัดสรรงบประมาณ   และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

การไฟฟ้า

          องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ  92  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับหลังคาเรือนที่ยังขาดไฟฟ้าใช้

การประปา 

          การให้บริการประปาจากส่วนภูมิภาค(ประปาจัตุรัส)ในตำบลวะตะแบกส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเขตชุมชนที่ติดถนนสายหลักคือ

          - หมู่ที่  1    บ้านวะตะแบก

          - หมู่ที่  2    บ้านห้วยเกตุ

          - หมู่ที่  3    บ้านยางเกี่ยวแฝก

          - หมู่ที่  6    บ้านซับหมี

          - หมู่ที่  9    บ้านซับสมบูรณ์

          - หมู่ที่  14  บ้านเขากี่

          - หมู่ที่  16  บ้านหนองกระโจม

          - หมู่ที่  19  บ้านซับเจริญ

          - หมู่ที่  20  บ้านป่าขนุน

    ส่วนหมู่บ้านที่เหลือมีประปาประจำหมู่บ้านบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

การสื่อสารคมนาคม

            - การสื่อสารที่สำคัญของทางราชการ คือ  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอเทพสถิต

            - สถานีวิทยุชุมชน   1   แห่ง          คือ  สถานีวิทยุชุมชนบ้านเทพโพธิ์ทอง

            - วิทยุสื่อสารที่ทำการปกครองอำเภอ   สถานีตำรวจ   สาธารณสุข  และกรณีเร่งด่วนสามารถใช้บริการโทรศัพท์สายตรง  เครื่องโทรสาร 

            - การสื่อสารมวลชนมีหนังสือพิมพ์รายวัน  จุลสาร นิตยสารต่างๆและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อินเตอร์เน็ต