องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
กองคลัง

   
  นางสุภาวดี  อาบสุวรรณ์
 
  ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ


(ว่าง) (ว่าง)
นางสาวบุษยมาส พูนกลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนุสรา ชบาศรี นางสาวกมลชนก ชำนาญกิจ นางสาวสุวรรณี เพิ่มขุนทด
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป