องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

สภาพสังคมลักษณะกึ่งสังคมเมืองและสังคมชนบทสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านวัตถุมากขึ้น

          การศึกษา  

                มีการศึกษา   2   รูปแบบ  คือ

1)  การศึกษาในโรงเรียน   ตั่งแต่ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา

   ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนและเด็กนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ระดับการศึกษา

จำนวนนักเรียน

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก

ก่อนประถมศึกษา

46

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

ก่อนประถมศึกษา

148

3

โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

ประถมศึกษา

374

มัธยมศึกษา

4

โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง

ประถมศึกษา

22

5

โรงเรียนบ้านโคกไค

ประถมศึกษา

83

6

โรงเรียนบ้านซับหมี

ประถมศึกษา

82

7

โรงเรียนบ้านวังมน

ประถมศึกษา

79

8

โรงเรียนบ้านช่องสำราญ

ประถมศึกษา

42

9

โรงเรียนบ้านหนองหิน

ประถมศึกษา

16

10

โรงเรียนบ้านดงลาน

ประถมศึกษา

53

11

โรงเรียนบ้านซับถาวรพัฒนา

ประถมศึกษา

27

12

โรงเรียนบ้านซับไทร

ประถมศึกษา

32

 

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ   ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2559

2)  การศึกษานอกโรงเรียน

    ตารางแสดงการศึกษานอกโรงเรียน

ประเภท

จำนวน (แห่ง)

หมายเหตุ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

1

 

ห้องสมุดประชาชน

1

 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

20

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆ ก็มีบ้างแต่จำนวนไม่มากนักความเชื่อตามประเพณีนิยมในสมัยก่อนยังคงมีอยู่และมีผลต่อจิตใจของประชาชน เช่น การแห่นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ    บุญข้าวจี่  รวมถึงประเพณีการบนบานรักษาคนเจ็บป่วยฯ

สถิติเกี่ยวกับด้านศาสนา    มีดังนี้

          -  วัด/สำนักสงฆ์                              18      แห่ง

          -  โบสถ์คริสต์                                 1        แห่ง

การสาธารณสุข

          การให้บริการสาธารณสุขอยู่ในเกณฑ์และความเพียงพอกับความต้องการของประชาชนปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้คือการบริโภคอาหาร  ประชาชนยังนิยมบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ  และการรักษาความสะอาดของอาหาร

สถานบริการสาธารณสุข   มีดังนี้

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล           1        แห่ง

2) สถานพยาบาลและผดุงครรภ์                          1        แห่ง

3) ร้านขายยาประเภทต่างๆ                               4        แห่ง

4) กองทุนยาประจำหมู่บ้าน                              20      แห่ง

5) อาสาสมัครประเภทต่างๆ                                คน

6) อัตราการมีและใช้ส้วมซึม                               100 %

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก   ได้ร่วมกับทีมวิทยากรชุดปฏิบัติการซึ่งมาจากส่วนราชการต่างๆ  ของอำเภอเทพสถิต   โดยเฉพาะจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทพสถิต    ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม      การวางกำลังสายตรวจการขจัดปัญหาที่เกื้อกูลต่อการเกิดอาชญากรรม   การแสวงหาความร่วมมือกับประชาคมหมู่บ้านในการแจ้งข่าวหรือเหตุร้ายต่างๆ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ, ลำห้วย                      4      แห่ง

-  บึง/หนอง                            1      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                               32     แห่ง

-  ประปาหมู่บ้าน                 15     แห่ง

-  ประปาภูมิภาค                (ใช้  9  หมู่บ้าน)

-  สระน้ำ                            88     แห่ง

-  บ่อบาดาล                       57    แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                         60    แห่ง

 

 

-9-

โครงการชลประทาน(อ่างเก็บน้ำ)

-  อ่างเก็บน้ำบ้านดงลาน           1        แห่ง

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

           ป่าอนุรักษ์ / ป่าชุมชน    ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์    ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เกิดความรักและหวงแหนในพื้นที่ป่า      จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาป่าในเขตหมู่บ้านของตนเอง   เช่น

- ป่าชุมชนบ้านช่องสำราญ  หมู่ที่  8 

- ป่าชุมชนบ้านซับหมี         หมู่ที่  6

- ป่าชุมชนบ้านซับเจริญ      หมู่ที่  19

- ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด  บ้านหนองหิน   หมู่ที่  10  

มวลชลจัดตั้ง

1) ลูกเสือชาวบ้าน                                   3        รุ่น      120        คน

2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           2        รุ่น      259     คน

3) กลุ่มอาชีพ                                        72      กลุ่ม

4) กลุ่มออมทรัพย์                                   9       กลุ่ม

5) กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                 20      กลุ่ม