องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพเกษตรกรรม  

         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม  มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  80% ของพื้นที่ทั้งหมด 

การปศุสัตว์

         เป็นแหล่งสัตว์ปีกประเภทไก่เนื้อเนื่องจากมีอุณหภูมิและภูมิอากาศที่เหมาะสม  นอกจากนี้จะมีลักษณะเลี้ยงเป็นรายย่อย  เช่นการเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  สุกร  เพื่อการจำหน่ายและมีการเลี้ยงภายในครัวเรือน  เพื่อไว้ใช้เป็นแรงงานและเป็นอาหาร    

การประมง   

          จะเป็นการประมงน้ำจืด    จับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและเกษตรกรบางส่วนก็เลี้ยงปลาด้วย    เช่น  ปลานิล  ปลาตะเพียน  ปลาดุก  โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงในนาข้าว  แต่นับว่าน้อย

อุตสาหกรรม  

          เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้แรงงานคนเป็นหลัก  เช่น  โรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง  โรงงานแปรรูปถั่ว   โรงงานเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม        

การพาณิชย์และการบริการ   

          เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  มีทุนดำเนินการน้อย   ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตสินค้าทางการเกษตร   การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร  เกษตรกรรายย่อยจะขายผลผลิตให้กับพ่อค้าท้องถิ่นเพราะมีปัญหาการขนส่ง   พ่อค้าท้องถิ่นจึงเป็นผู้รวบรวมผลผลิตรายย่อยไปสู่พ่อค้ารายใหญ่โดยใช้รถยนต์เป็นพาหะ

-ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค

การท่องเที่ยว 

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คือ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  ในอำเภอเทพสถิตมีสถานที่ท่องเที่ยว คือ อุทยานแห่งชาติ (ทุ่งดอกกระเจียว)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลวะตะแบก  คือ เขาพนมโดม อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 22 บ้านเทพนม  และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ หมู่ 8 บ้านช่องสำราญ

 การใช้ประโยชน์ของที่ดิน

 เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลวะตะแบก  มีจำนวน  79,393.75  ไร่  หรือ  127.03  ตารางกิโลเมตร  มีการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก 28,844 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  36.33  ของพื้นที่ ดังนี้     

 ตารางแสดงการใช้ที่ดินตำบลวะตะแบก

ประเภทการใช้ที่ดิน

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

ปลูกข้าว

  2,316

8.03

ปลูกมันสำปะหลัง

22,490

77.97

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  3,132

10.86

ปลูกยางพารา

    545

1.89

อ้อย

   287

1.00

พริก

    74

0.26

รวมพื้นที่ทำการเกษตร

28,844

100

    ที่มา : ข้อมูลสถิติจากเกษตรอำเภอเทพสถิต พ.ศ. 2558