องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางสาวชญาดา พรีพรม  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวชญาดา พรีพรม (ว่าง) นายศุภกร ยวงทอง (ว่าง) นางสุภาวดี  อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม