โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลวะตะแบก

          เดิมตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต เป็นชุมชนเล็กๆ ของเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประชากรอพยพมาจากแหล่งต่างๆ มาตั้งถิ่นฐาน เป็นหมู่บ้าน และชุมชน   เมื่อ พ.ศ. 2526 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเทพสถิต  ตำบลวะตะแบกจึงเป็นเขตการปกครองของอำเภอเทพสถิต ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลวะตะแบก และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

         ตำบลวะตะแบกตั้งอยู่ทิศใต้สุดของอำเภอเทพสถิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเทพสถิต มีพื้นที่ประมาณ 83,412 ไร่ หรือ 127.03 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขา เนินเขาสูงต่ำ รายรอบด้วยเทือกเขาที่สำคัญ เช่น เทือกเขาพังเหย เป็นต้น เดิมแบ่งเขตการปกครองออก

เป็น 17 หมู่บ้าน และปัจจุบันนี้มีการประกาศแบ่งเขตการปกครอง เป็น 22 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,850 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. มีถนนลาดยาง ผ่านหมู่บ้าน 2 เส้นทางคือ ถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 205) และถนนสายชัยภูมิ-เทพสถิต (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 225)
2. ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - หนองคาย สถานีจอด 1 แห่ง

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า และดินไทย/ญี่ปุ่น

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 41683 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน