วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสำรวจคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานซ่อมแซมประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียมระบบ GNSS ระบบ RTK Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อชุดปฐมพยาบาล สำหรับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อชุดปฐมพยาบาล สำหรับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียนรถ กข 4644 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง