วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายแยกซอยตู้โทรศัพท์ คุ้มโนนทอง หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสาย บ้านช่องสำราญ-บ้านซับไทร หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายแยก 205-ป่าข้าว จุดที่ 1 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสาย แยก 205 ห้วยฝรั่ง-ดงลาน บริเวณน้ำโต้น จุดที่ 1 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านซับหมี จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนซอยฝายน้ำล้นบ้านนายอ่ำ ภูมิโคกรักษ์ จุดที่ 2 ถนนสายซับหมี-โคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรสามแยกกังหัน เข้าบ้านเก่า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรสามแยกหนองหิน เข้าสระหลวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมผิวทาง บ้านห้วยเกตุ - บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง