วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงศูนย์พักคอย ณ วัดน้ำตกเจริญธรรม บ้านห้วยฝรั่ง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4644 ชัยภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านห้วยฝรั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านมอสามชั้น หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายเขตทาง บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมฝายบ้านประปา บ้านซับถาวรพัฒนา หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านช่องสำราญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านซับหมี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ บ้านซับถาวร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง