วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
จ้างติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายแยก 205 วังมน-คลองกักเก็บน้ำ บ้านวังมน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายแยก 205 - ห้วยฝรั่ง - ดงลาน -ที่ดินนายปาน บ้านดงลาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 ชุด บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ พร้อใติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง