วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเขากี่ ม.14 เส้นทางเข้าแปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ เส้นทางด้านตะวันออกบ้านสามแยกไปทางทิศใต้เข้าแปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 5 บ้านโคกไค เส้นทางเข้าแปลงเกษตรซอยหลังวัดเขากำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว เส้นทางเข้าบ้านนายสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางบ้านเขากี่-กังหันลม หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านซับสมบูรณ์หมูที่ 9 เส้นทางบ้านนางสาวละออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านมอสามชั้น หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 1 เส้นทางไร่นายเทพ, ช่วงที่ 2 เส้นทางบ้านนางเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการปรับเกรดผิวทางบ้านดงลาน หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 เส้นทางหน้าบ้านตาเจ็กเข้าฝายเก็บน้ำ, ช่วงที่ 2 เส้นทางหน้าบ้านตาเจ็กเข้าวัดทำเลทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการปรับเกรดผิวทางบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 เส้นทางบ้านซับสมบูรณ์เข้าพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง