วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 บ้านมอสามชั้น สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี ฝายตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก สายบ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก สายคุ้มโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ ในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน อบต.หล่ำบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านวังมน ฝายกักเก็บน้ำบ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 บ้านเทพพนม ในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง