วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อถังพลาสติก โครงการฝึกอบรม ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ตำบลวะตะแบก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.4 บ้านห้วยฝรั่ง ทางเข้าไร่ อบต.สมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อชุดเอกสารฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ตำบลวะตะแบก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างงานเป่าล้างและทดลอบปริมาณน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม สายวัดป่าช้าเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหัวสะพาน ระหว่างบ้านนางกาญจณาพร จริงกลางดอน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านช่องสำราญ สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง