วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ปากราง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา0.12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าหนองกระโจม-หินราง ม.16 บ้านหนองกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าหนองกระโจม - หินราง หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2562
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ