วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 บ้านมอสามชั้น สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี ฝายตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก สายบ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก สายคุ้มโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ ในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน อบต.หล่ำบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านวังมน ฝายกักเก็บน้ำบ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 บ้านเทพพนม ในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านวับไทร สายบ้านนางจำเนียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง