วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อถังพลาสติก โครงการฝึกอบรม ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ตำบลวะตะแบก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.4 บ้านห้วยฝรั่ง ทางเข้าไร่ อบต.สมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อชุดเอกสารฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ตำบลวะตะแบก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างงานเป่าล้างและทดลอบปริมาณน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งสูบน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม สายวัดป่าช้าเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหัวสะพาน ระหว่างบ้านนางกาญจณาพร จริงกลางดอน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านช่องสำราญ สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง