วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้แกผู้ประสบภัยกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างลงโปรแกรม กองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต8538 ชัยภูมิ และ กท3660 ชัยภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายแยก 2354-คุ้มมอดินทราย-เข้าทุ่งกังหัน-บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน้าจอ) กองการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง