วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โรงสูบน้ำ) หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โคงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ทะเบียนหนังสือรับ, สมุดปิดคำสั่ง (ปิดประกาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจ้างปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ ถนนกังหันลมเชื่อมต่อหมู่บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อพันธ์ปลา ขนาด 3-5 ซม. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นวัดเขากี่ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง