วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำวะตะแบกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านวังมน หมู่ที่ 7 บ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านมอสามชั้น หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านโคกไค หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย(เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านเทพภูทอง หมู่ 18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ซอยบ้าน อบต.หล่ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ซอยบ้าน อบต.หล่ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหมู่บ้านเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง