วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงแนวกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจวัดคัดกรองสายตาและรับรองผลจากจักษุแพทย์ โครงการตรวจวัดคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยทำงานตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจวัดคัดกรองสายตาและรับรองผลจากจักษุแพทย์ โครงการตรวจวัดคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง