วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยตักตาด หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทชนิดซองชา โครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทชนิดซองชาโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องเขียน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง