วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี ซอยเข้านัฐถาวิว รีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และ สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านซับถาวรพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน) บรรจุหิน ลำน้ำห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน คลองน้ำบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย(เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านซับถาวร หมู่ 17 บ้านซับถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย(เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านซับเจริญ หมู่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย(เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำบ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน)บรรจุหิน ลำน้ำวะตะแบกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง