วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ ซอยบ้าน อบต.หล่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคันดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ เชื่อมต่อบ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม ในหมู่บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว ซอยหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก รั้วคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค สายโคกไค ? ซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง