วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ จากป่าสักคุ้มบน-เข้าถนนกังหันลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว ซอยอ่างเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น ซอยเข้าสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน ซอยวัดป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ สายช่องสำราญ?ซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี ซอยหน้าโรงเรียน ซอยกองทุนหมู่บ้าน และซอยเชื่อมซับหมี-เทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา สายซับถาวร-หนองผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม สายห้วยเกตุ-ยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก ซอยบ้านอาจารย์ประไพร ประทุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง