วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ สายซับเจริญ-วังอีแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ ซอยศาลเจ้าปู่ ซอยบ้านนางทรายงาม ซอยบ้านลุงล้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง สายไร่นายกฤษฎา พูนพะเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร สายซับไทร-บึงปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น ซอยเข้าไร่นางน้อย คำผาไผ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ซอยห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมน ภายในหมู่บ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านป่าข้าว จากป่าสักคุ้มบน-เข้าถนนกังหันลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ ซอยเข้าไร่นายบุญชู-นางฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง