วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านป่าข้าว หลังฝายประปาจากบ้านนายไม้-บ้านนายสิทธิโชค หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แปลงเกษตรคุ้มบ้านน้อยไร่นายสอน เชขุนทด หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ ๓ บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเพื่อการคมนาคมขนส่ง หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง และกล่อง ศพด.และ สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน สายเข้าอ่างดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง