วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายสมพงษ์เชื่อมต่อถนนกังหันลม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเล้าหมู หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างอรุณต่อจากของเดิม หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร สาย 3 บ้านยายดา หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงวังอ้ายแหลม หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง