วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างขุดลอกคลองและขนย้ายดินถมปรับพื้นที่บริเวณบ้านนายอำนาจ ทิมมานัสมาสกุล บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายยางเกี่ยวแฝก-ป่ายาง บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้แกผู้ประสบภัยกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างลงโปรแกรม กองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต8538 ชัยภูมิ และ กท3660 ชัยภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายแยก 2354-คุ้มมอดินทราย-เข้าทุ่งกังหัน-บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน้าจอ) กองการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง