วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
วัสดุสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
24  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคกไค-ซับเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฝายน้ำล้นคุ้มล่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา (คุ้มโนนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกังหันลม หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับยาง หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับยาง ช่วงบ้านนายเกษียณ บุญมี หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง