วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ใช้สำหรับเครื่องจักรกล โครงการสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านซับไทร ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง (สิงหาคม -กันยายน) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก จำนวน 22 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖ บ้านซับหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ คุ้มลาดชัน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง