วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-008 สายบ้านหนองหิน-อ่างเก็บน้ำวังคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร ตำบลวะตะแบก มีปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 37,062 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-012 สายแยก 205-ห้วยฝรั่ง-ดงลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านซ.บเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID 19) และป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จำนวน 23 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเพื่อการคมนาคม ภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านซับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง