วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมขนย้าย คุ้มลาดชัน จุดบ้านนายประจวบ เหล็กจีน บ้านนายกลม สุระขุนทด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องกองช่าง อบต.วะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง