วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา ตำบลวะตะแบก กว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกจากพื้นเดิม 1.708 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
27  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขนิดดีเซล ใช้สำหรับเครื่องจักรกล โครงการสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านซับไทร ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองใต้อ่างเก็บน้ำบ้านดงลาน หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ปากคลองกว้าง 12 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1ต่อ1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,597 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคันคลองสองฝั่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อปั้มน้ำซ่อมแซมระบบปะปาหมู่บ้าน คุ้มกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ใช้สำหรับเครื่องจักรกล โครงการสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านซับไทร ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง