วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าฝายชะลอน้ำ บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าไร่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 22 บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-001 สายบ้านห้วยเกตุ-บ้านยางเกี่ยวแฝก ช่วงบ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านวะตะแบก คุ้มบ้านน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสระโนรา บ้านวังมน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง และ กล่อง เทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง เดือน ธันวาคม 2563 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการพิธีการ ศาสนาและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรังเส้นทางเข้าแปลงเกษตรสายบ้านนายบรรจง กลิ่นนวล คุ้มน้ำโตน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-001 สายบ้านห้วยเกตุ-บ้านยางเกี่ยวแฝก ช่วงบ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 16 ตำบลวะตะแบก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภู