วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตรเส้นทางบ้านช่องสำราญ-บ้านซับไทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรังเส้นทางเข้าแปลงเกษตรไร่นางน้อง หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตรต่อจากถนน ค.ส.ล คุ้มซับน้อย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางฝายตาเซียง-แยกกังหันลม หมู่ที่ ๖ บ้านซับหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางบ้านโคกไค - บ้านซับถาวรพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางบ้านเขากี่-วังตาเลา หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางซอยศูนย์เด็กเล็กต่อจากถนนคอนกรีต หมู่ ๓ บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเกตุ ? หมู่ ๑ บ้านวะตะแบก หมู่ ๒ บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรไร่นายอาคม รอดวิไลหมู่ ๒ บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตร ไร่นายหนา มารศรี หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง