วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-1.80x1.80 x7.00 เมตรจำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางซอยบ้านนายเสนอ เฉลยกลาง หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตร ไร่นางเอี่ยม นิยมสุข-ไร่นายฉลอง พาขุนทด หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรังเส้นทางเข้าแปลงเกษตรสายบ้านนายเทพ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ ทางขึ้นหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางซอยบ้านนายฉลอง บุญเกิด หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดและบดอัดเส้นทาง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ-พื้นที่แปลงเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางบ้านเขากี่-ป่าขนุน หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางซอยบ้านช่างอรุณต่อจากถนนคอนกรีต หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง