วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย. ถ 110 - 35 สายแยก 2354 คุ้มมอดินทราย -เข้าทุ่งกังหัน บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย. ถ 110 - 10 แยกถนนสาย 2354 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าทุ่งกังหัน บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย. ถ 110 - 08 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110-008 สายบ้านหนองหิน-อ่างเก็บน้ำวังคก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย. ถ 110-29 สายแยกถนนสาย 2355- วัดบ้านป่าขนุน - หนองกระโจม บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัวป้าใหญ่ บ้านซับหมี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าฝายชะลอน้ำ บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง