วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเข้าสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคันดินบ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนซ่อมผิวทางวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายซอยตู้โทรศัพท์ ระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝก และบ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสาย ดงลาน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมผิวทาง สายห้วยเกตุ-- ยางเกี่ยวแฝก ช่วงบ้านโคกไค- บ้านหนองกระโจม ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียน บ้านหนองกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายคุ้มคลองยาง หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโคกไค-บ้านซับเจริญ จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง