วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิพาร์ค) ชัยภูมิดินแดนแห่งโลก 3 มหายุค และป้ายสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อไดสตาร์ทฟอร์ด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4644 ชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเครื่องปิโตนัด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-0174 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3756 ชัยภูมิ นำเข้าศูนย์ Toyota โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อชุด PPE และหน้ากาก Face Shield ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักร ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายแยก 2354 ซอยศาลเจ้าปู่-เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร(คุ้มศาลาแดง) หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง