วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กไฟ) สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างย้ายแอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อผู้อำนวยการกองคลัง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กไฟ) สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) กองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง/การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง/พัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง